Mitä on Ayurveda – Historiaa ja määritelmiä

Mitä on Ayurveda?

Ayurvedasta sekä sen sisartieteestä joogasta löytyy länsimaisesta kirjallisuudesta – ja tietenkin internetistä – monenlaisia, usein valitettavan suppeita tai ja jopa virheellisiä tulkintoja. Aivan kuten joogaa saatetaan vallalla olevan käsityksen mukaan pitää ainoastaan kehollista hyvinvointia edistävänä liikuntana tai stressinhallintaharjoituksena, luullaan ayurvedaa usein pelkäksi kauneudenhoitomenetelmäksi tai ravitsemusopiksi. Jos kuitenkin olet seurannut blogiamme jonkun aikaa, olet mahdollisesti jo alkanut saada ymmärrystä ayurvedan moniulotteisuudesta. Tosiaan, ayurveda kattaa niin kattavan järjestelmän ja laajan käsitteistön, että kuten usein kuulee sanottavan, sitä on yhden eliniän aikana lähes mahdotonta ymmärtää täydellisesti. Tämänkertaisessa artikkelissa pyrimme kuitenkin selittämään aluksi lyhyesti mistä ayurveda on lähtöisin ja toiseksi mitä/mikä se oikeastaan on.

book-701758_1920

Ayurvedan Historiaa

Ayus on sanskritin kieltä ja merkitsee elämää kun taas veda tarkoittaa tiedettä tai tietoa. Sanoista ayus + veda muodostuva yhdyssana, ayurveda tarkoittaa siis tietoa elämästä, tai elämäntiedettä. Ayurvediset tekstit ovat useita tuhansia vuosia vanhoja – ensimmäiset maininnat ayurvedasta löytyy huikeat 5000-8000 vuoden takaa periytyvistä teksteistä.

Kirjoitukset saivat alkunsa rishien eli Induslaakson muinaisen sivilisaation valaistuneiden henkisten mestareiden tai ”näkijöiden” henkisestä oivalluksesta, ja ovat siirtyneet sukupolvelta toiselle runon mittaan sepitettynä suullisena perimätietona. Rishien sanotaan saavuttaneen ayurvedisen terveystiedon alunperin henkisten harjoitusten avulla kehittämänsä herkän tietoisuuden ja syvän mietiskelyn kautta. Sittemmin tiedon säilyminen on turvattu sisällyttämällä se melodiseen sanskritinkieliseen runouteen. Ayurvedian perustekstejä ovat kokoomateokset Charaka Samhita ja Sushruta Samhita, jotka on kirjoitettu talteen noin 1000 eaa.

Suurin osa näistä ayurvedisistä ja muista veedisistä teksteistä on käännetty lukuisille kielille, pääasiassa englanniksi — ja harvinaisempien tekstien käännöstyö, sekä perustekstien käännös muille kielille on yhä edelleen jatkuvasti käynnissä. Saksassa osa Suśrutan teoksista käännettiin saksaksi jo 1800-luvulla. Ayurvedisten nenän ja korvien leikkaushoitojen yksityiskohtia pidettiin silloin edistyksellisinä ja monessa mielessä nykyajan plastiikkakirurgit pitävätkin Sushruta Samhitassa kuvailtuja menetelmiä alansa edeltäjänä. Yhä tänäkin päivänä rinoplastia, eli nenän uudellleen rakentaminen tehdään ns. Intialaisella menetelmällä, joka on peräisin juuri mainitusta Suśruta Samhitasta.

1800-luvulla ayurveda, kuten monet muutkin kansanperinteet ja parannuskeinot maailmanlaajuisesti sai tuntea Englannin kruunun vallan, kun sen virallinen harjoittaminen ja koulutus kiellettiin siirtomaahallinnon määräyksestä. Ayurvedan perinnetieto säilyi kuitenkin siirtomaavallan ajan niinsanottuna köyhän miehen hoitomenetelmänä. Intian itsenäistyessä vuonna 1947 valtio alkoi elvyttää vanhoja kansanperinteitä ja ayurveda palautettiin osaksi terveydenhoitoa länsimaisen lääketieteen rinnalle.

Virallisen statuksen ayurveda sai vuonna 1971 ja tänä päivänä yli kaksi kolmasosaa Intian väestöstä käyttää ayurvedaa ensisijaisena terveydenhoitomenetelmänään. Ayurvedaa, joogaa ja muitakin luonnollisia terveydenhoitomenetelmiä hallinnoimaan ja niiden tutkimusta tukemaan on Intiassa perustettu lisäksi ministeriö: The Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy, eli AYUSH. Vasta viime aikoina Intian perinteisten terveysoppien hyödyllisyys on alettu jälleen tunnustamaan kansallisesti, sekä yhä enenevässä määrin myös kansainvälisesti. Tässä yhteydessä on mielenkiintoista huomioida kuinka myös ayurvedan sisartiede, jooga, on tavoittanut hurjan ja jatkuvasti kasvavan maailmanlaajuisen suosion. YK on vastikään nimennyt Kansainvälisen Joogapäivän, jota vietetään vuosittain 21.6.!

environmental-protection-326923_1280

Mitä on ayurveda?

Yleinen väärinkäsitys on määritellä ayurveda pelkäksi  kauneudenhoitomenetelmäksi tai vain ravitsemusopiksi. Ayurveda selittää kokonaisvaltaisesti ihmisen sekä koko luomakunnan ominaisuudet ja tarjoaa yksityiskohtaiset menetelmät hyvinvoinnin saavuttamiseen ja ylläpitoon. Se ei ole vain hierontoja ja spa-hoitoja, tai joku esoteerinen oppi – vaan sekä huikean kattava luonnonlääketieteen järjestelmä, sisältäen yksityiskohtaisen, aineen ominaisuuksien tarkkaan havainnointiin perustuvan ravitsemusopin, kattavan lääketieteen kaikkine osa-alueineen, että erittäin monipuolisen farmakologian ja farmasian. Näiden ohella Ayurvedan sisältämät elämäntapaohjeet ovat todella yksityiskohtainen ja käytännönläheinen opas hyvään elämään.

Ayurvedinen lääketiede sisältää kahdeksan haaraa:

 1. Yleislääketiede
 2. Synnytys- ja lastentautioppi
 3. Kirurgia
 4. Silmä-, korva-, nenä- ja kurkkutautioppi
 5. Toksikologia
 6. Psykiatria
 7. Geriatria ja ikääntymisen ehkäisy
 8. Seksuaalilääketiede

Ayurvedan perustekstit sisältävät ayurvedisen lääketieteen filosofian, teorian ja sen osa-alueiden yksityiskohtaisen kuvauksen lisäksi tiedon terveellisen elämän ylläpitämiseksi ja uskomattaman yksityiskohtaista tiedosta jopa modernien sairauksien voittamiseksi. Ayurvedakattaa jokaikisen ihmiselämän osan, tarjoten vuosituhansien aikana jalostettua ja hiottua terveystietoa ja elämänviisautta.

Ayurvedisten elämänfilosofian mukaan jokaisella ihmisellä on neljä biologista ja henkistä tarvetta tai päämäärää: Artha, eli maalliset tarpeet (sisältäen asunnon ja elämän perustarpeet, kuten ruuan), Kaama, eli nautinnon tarpeet (aistillisuuden, lisääntymisen ja seksuaalisuuden nautinnon tarve), Dharma, eli oman elämäntehtävän tai ”sielun sopimuksen” toteuttamisen tarve, sekä Moksha, eli henkisen vapautumisen ja äärettömän onnen saavuttamisen tarve.

Hyvä ja tasapainoinen terveys, harmonia itsensä ja ympäriston kanssa sekä rauha ja pitkä ikä muodostavat perustan näiden sisäsyntyisten tarpeiden toteuttamiselle. Ayurvedan teksteissä annetut ohjeet pyrkivät ohjaamaan ja kannustamaan yksilöä näiden päämäärien saavuttamiseksi.

Ayurvedan näkemyksiin tutustuessa  on hyödyllistä pyrkiä myös ymmärtämään perustavanlaatuiset erot modernin, valistus-ideologiasta lähtöisin olevan länsimaisen ajattelutavan ja intialaiselle filosofialle pohjautuvan ayurvedisen ajattelun välillä. Länsimainen ajattelutapa – ja etenkin lääketiede – pyrkii usein yleistämään ja kategorisoimaan yksilöllisyyttä. Esimerkiksi länsimaisen normaalius-käsityksen mukaan asiat, jotka ovat yleisiä suurimassa osassa ihmisiä, muodostavat normin. Toisaalta ayurvedan mukaan normaaliuden täytyy määräytyä yksilöllisesti, sillä jokainen ihmisluonto ilmentää toimiessaan omaa yksilöllistä temperamenttiaan ja luontoaan. Tämä yksillöllinen näkemys avautuu mm. aiemmissa artikkeleissa käsittelemämme tridosha -teorian kautta.

sun-flower-209613_1280

Länsimainen ajattelutapa korostaa usein tiukkaa objektiivisuutta, kun taas idässä annetaan arvoa myös subjektiivisuudelle ja yksilölliselle kokemukselle: idässä ymmärryksen kannalta tärkeintä on hyväksyntä, tarkkailu, ja kokeminen; lännessä kyseenalaistaminen, analyysi ja looginen päättely. On syytä myös huomioida, että myös länsimainen lääketiede rakentuu usein uskomuksiin ja olettamuksiin, joita tieteentekijät eivät aina pysty tarkoin selittämään. Päällimmäisenä nousee mieleen se, että useat tieteentekijät sivuuttavat lähes täysin perustavaa laatua olevan kysymyksen siitä mitä on tietoisuus. Ayurvedan filosofia ja teoria puolestaan lähtee tietoisuudesta ja sen määrittelyistä, jatkaen yksityiskohtaiseen selitykseen ihmisluonnosta, mielen ja aistien toiminnasta ja kannustaa ihmisiä pohtimaan elämän ydinkysymyksiä kuten: Kuka olen? Mitä haluan? Kuinka voin paremmin auttaa muita ja palvella itse elämää?

Ayurveda pyrkii ohjaamaan ihmisiä elämään tasapainossa itsensä ja luonnon kanssa, syömään terveellistä ja laadukasta ruokaa, ylläpitämään terveitä ja tasapainoisia ihmissuhteita ja toteuttamaan omaa uniikkia, henkilökohtaista potentiaaliaan ja tarkoitustaan maksimaalisesti, harmoniassa koko universumin tarkoituksen kanssa.

Ojavuo, S. (2014) Ayurvedisten ihon- ja kehonhoitomenetelmien taustalla oleva filosofia. Tikkurila: Laurea.

Vasant, L. (2009) Ayurveda: The Science of self-healing. Lotus Press

Wels-Bohlen, S. (2013) Food: Increasing your Vitality through Ayurveda. University of Maryland CIM. (video YouTubessa: https://www.youtube.com/watch?v=RI4hhowjq-0)

Jaa tämä artikkeli

Mitä on terveys ayurvedan näkökulmasta?

Ayuvedan mukaan terveys on elinvoimainen tila, jossa sekä ihmisen keho ja mieli, että kaikki elämän alueet ovat keskenään harmoniassa ja tasapainossa. Se, että on näennäisesti oireeton ja kivuton, ei ayurvedan mukaan vielä riitä määrittämään terveyttä. Ayurvedan päämääränä onkin edistää kokonaisvaltaisesti ihmisten fyysistä ja psyykkistä terveyttä ja samalla edistää onnellisuutta, terveyttä ja luovaa kasvua.

library-869061_1920

Nyky-yhteiskunnassa löytyy enemmän terveystietoa kuin koskaan, mutta usein tieto on ristiriitaista. Monien pyrkimykset elää mahdollisimman terveellisesti ja tavoitella hyvinvointia tyssäävätkin turhautumiseen ja jäljelle jää kysymys: Miksi olo ei ole elinvoimainen ja terve, vaikka oman käsityksensä mukaan syö niiden tai näiden suositusten mukaisesti? Ayurvedan tuhansia vuosia vanhat opit tarjoavat selityksen sille, kuinka on mahdollista että on olemassa niin monia erilaisia ’terveellisiä’ ruokavaliosuosituksia.

Länsimainen lääketiede, allopatia, yleistää ja kategorisoi yksilöllisyyttä. Länsimaisen ’normaalius’ käsitteen mukaan ne asiat jotka ovat yleisiä suurimassa osassa ihmisiä muodostavat normin, kun taas ayurvedan mukaan normaaliuden täytyy määräytyä yksilöllisesti, sillä jokainen ihmisluonto ilmentää omaa erityistä ja spontaania temperamenttiaan ja olemustaan. Tämä merkitsee sitä, että jokaisen yksilön terveyden ylläpito vaatii hieman erilaista, yksilöllisesti mukautettua ruokavaliota, hoitomenetelmiä, sekä elämäntapoja. Näitä yksilöllisiä tarpeita kuunnellen jokaisen ihmisen on mahdollista kehittyä parhaaksi mahdolliseksi versioksi itsestään, omia vahvuuksiaan ja syntyperäisiä taitojaan hyödyntäen.

nutrient-additives-505124_1920

Ruoansulatuksen ja aineenvaihdunnan merkitys

Ayurvedan mukaan terve keho poistaa jatkuvasti aineenvaihduntajätteitä, kuonaa ja myrkkyjä aineenvaihdunnan kautta. Erityisen tärkeää terveydelle on siis vahva ruoansulatus eli agni. Jos ruoka ei sula kunnolla, elintärkeitä ja elinvoimaa tuovia ravinteita tuovat tiehyet kehossa – eli ayurvedan kielellä srotat – tukkeutuvat aineenvaihduntajätteistä ja kuona-aineista eli amasta. Jos srotat ovat puhtaat, ojas – eli ravinteiden ilmentymä elinvoimana, energisyytenä, nuorekkuutena ja terveytenä – virtaa kehossa vapaasti ja henkilö on elinvoimainen, tasapainoinen ja terve. Ama ilmenee ruumiin sekä mielen oireiluna. Esimerkiksi pahanhajuinen hengitys, huono ruokahalu, heikko ruoansulatus, yleiset kiputilat, väsymys, masentuneisuus, kielen päällä oleva kuonakerros, alttius tulehduksiin, vaikeudet asettaa tavoitteita tai aikomuksia ovat erilaisia aman ilmenemismuotoja. Toisaalta ojaksen vaikutuksen kehossa huomaa levänneisyyden tunteesta herätessä, silmien kirkkaudesta, ihon terveestä kuulaudesta, kielen vaaleanpunainesestä väristä ja puhtaudesta, kevyestä olosta kehossa (kehon painosta riippumatta), vahvasta ruoansulatuksesta, energisestä ja innostuneesta olosta, selkeästä ja keskittyneestä mielestä, ruumiin miellyttävästä tuoksusta ja siitä, että vastustutkyky on erinomaisen hyvä.

massage-599532_1920

Tasapaino

Yksinkertaisesti ilmaistuna terveys on ayurvedan mukaan järjestystä, harmoniaa ja tasapainoa, kun taas sairaus on epäjärjestystä, epäharmoniaa ja epätasapainoa. Kehossa on jatkuva vuorovaikutus järjestyksen ja epäjärjestyken välillä. Kehon sisäinen ympäristö reagoi jatkuvasti ulkoiseen ympäristöön. Epäjärjestystä ilmenee, kun nämä kaksi ympäristöä ovat epätasapainossa. Muuttaaksemme sisäistä ympäristöä tasapainoon ulkoisen ympäristön kanssa, meidän on ymmärrettävä kuinka sairausprosessi ilmenee psykosomaattisessa olemuksessa. Ayurvedan mukaan terveys on tila jossa ruoansulatuksen tuli eli agni on tasapainossa ja tridosha eli vata-pitta-kapha ovat tasapainossa, kolme eritettä (virtsa, uloste ja hiki) erittyvät normaalisti ja jolloin keho, mieli ja tietoisuus toimivat harmonisesti yhdessä. Jos joku näistä on epätasapainossa, sairausprosessi alkaa. Koska edellämainittujen asioiden tasapaino on vastuussa luonnolisesta vastustuskyvystä, jopa tartuntataudit pysyvät loitolla kehosta jossa nämä asiat ovat tasapainossa.

flu-1006045_1920

Alttius sairauksille

Jokaisella doshalla on omat sairautensa joille ne ovat erityisen alttiita. Kapha tyypit sairastuvat helpoimmin keuhkoihin liittyviin sairauksiin, kuten keuhkoputken tai nielurisojen tulehduksiin, tai kärsivät keuhkojen tukkoisuudesta. Pittan ongelmat liittyvät usein sappirakon ja maksan toimintaan, kehon happamuuteen ja tulehduksiin. Pitta tyypit kärsivät usein myös iho-ongelmista. Vatan tyypilisiin sairauksiin kuuluvat ilmavaivat, alaselän kivut, reuma, hermostoperäiset vaivat ja mielen ongelmat, kuten epävarmuus ja pelko.

Ayurvedan mukaan mielellä on suuri merkitys sairauksien synnyssä. Monet vaivat voivat olla lähtöisin negatiivisista prosesseista ihmisen tietoisuudesssa, ilmentyen sitten mielessä – jossa sairauden siemen lepää esimerkiksi kateuden, vihan tai pelon muodossa. Nämä negatiiviset tunteet ilmentyvät mielestä kehoon, tuottaen psykosomaattisia sairauksia. Tukahdetutettu viha luo vatan häiriintyneisyyttä, vihaisuus ja ärtyneisyys puolestaan nostaa pittaa, ja kateus, ahneus ja takertuvuus lisää kaphaa. Nämä tridoshan epätasapainotilat vaikuttavat mm. ruokahaluumme, ruoka-ainevalintoihimme sekä myös suoraan psykosomaattisesti kehon luonnolliseen vastustuskykyyn, jonka myötä keho altistuu helpommin sairauksille.

Toisaalta joskus epätasapainotila ilmenee ensin kehossa ja vasta sitten mielessä ja tietoisuudessa. Jos henkilön ruokavalio, elämäntavat tai ympäristö on omalle doshalle sopimattomia ne luovat ensin epätasapainon kehossa jotka myöhemmin ilmenevät mielessä ja tietoisuudessa. Esimerkiksi sopimattoman ruokavalion – liian tulisen, liian kuivan tai kevyen – tai liian kiireisen ja stressaavan elämäntavan takia häiriintynyt vata luo yksilössä pelkoa ja hermostuneisuutta; kuumuuden, kilpailun tai liian tulisen ruoan aiheuttama liika pitta kehossa luo vihaa ja kateutta mielessä; raskaan ruoan, laiskuuden tai ylipainon takia häiriintynyt kapha luo omistushaluisuutta, ahneutta ja kiinnityneisyytä. Ayurvedan – ja enenevissä määrin myös länsimaisten tieteiden – mukaan on olemassa suora yhteys elintapojen, ruokavalion, ympäristön ja tunnetilojen häiriöiden välillä.

seedling-478316_1920

Terveyden saavuttaminen ja ylläpito

Kolmen doshan, vatan, pittan ja kaphan vajaatoiminta tai häiriö luo kuona-aineita ja myrkkyjä kehossa (ama) jotka kulkeutuvat ympäri kehoa. Tämän kierron seurauksena kuona ja myrkyt varastoituvat kehon heikkoihin osiin aiheuttaen sairauksia. Psyäkseen terveenä ja elinvoimaisena, jokaisen yksilön tulee siis olla tietoinen omista yksilöllisistä tarpeistaan ja kuunnella oman kehonsa viestejä. Modernin lääketieteen tapa lääkitä yksittäisiä oireita ei useinkaan riitä muuhun kuin tukahduttamaan sairauden oireita, jotka ovat vain merkkejä ja ilmentymiä kehon ja mielen epätasapainosta. Jos sairauden alkusyytä ei korjata ja tasapainoa palauteta, vaan hoidetaan ainoastaan pelkät oireet, tulee sairaus toistumaan yhä uudestaan ja uudestaan, muuttuen helposti vähitellen yhä kroonisemmaksi ja vaikeammaksi parantaa.

Aikaisemmista artikkeleista voit lukea käteviä ohjeita oman kehotyyppisi määrittelemiseksi sekä vinkkejä itsellesi sopivaan ruokavalioon ja elämäntyyliin, jotta voisit kehittyä parhaaksi mahdolliseksi, elinvoimaiseksi, luovaksi ja säteileväksi versioksi itsestäsi.

Jaa tämä artikkeli

Tasapaino ja epätasapaino

Usein jutellessamme ystävien tai perheen kanssa, tai keskustellessamme työpaikan lounaspöydässä, puhumme tasapainosta eri tilanteissa. Monesti keskusteluissa puhumme henkisestä tasapainosta, elämän tasapainosta, terveyden tasapainosta ja tasapainoisesta parisuhteesta. Harvoin tasapainosta puhuessamme kuitenkaan tulemme syvemmin pohtineeksi, mitä tasapainolla tarkemmin ottaen tarkoitetaan. Usein emme myöskään tule pohtineeksi, mitä on sairaus, tai edes että missä kohtaa kulkee sairauden ja terveyden välinen raja.  Usein vaikuttaa siltä, että tuo raja olisi kuin veteen piirretty viiva – sitä on vaikea hahmottaa, eikä sen tarkemmasta merkityksestä ole kovin paljoa keskusteltu.

Ayurvedan syvällinen näkemys tasapainosta

Kuten edellisessä artikkelissamme totesimme, ayurvedisen näkemyksen mukaan tasapaino on terveyden, elinvoiman ja hyvinvoinnin perusedellytys. Ayurvedassa tasapainolla tarkoitetaan syvää kehon ja mielen tasapainon ja harmonian tilaa. Ihmisellä, jonka keho ja mieli ovat tasapainossa, myös ruuansulatus on tasapainossa ja kehon metaboliset prosessit toimivat optimaalisesti. Lisäksi kehon biologiset energiat, eli doshat ovat harmonisessa tasapainossa ja oikeassa suhteessa toisiinsa nähden, sekä kehon kudokset ovat hyvin ravitut ja täydellisesti muodostuneet. Myös kehon aineenvaihduntatuotteiden poisto toimii tasapainoisesti ja säännöllisesti, aistit ovat terävät ja aistihavainnot selkeät ja yksityiskohtaiset, sekä mieli selkeä, kirkas ja tasapainoinen. Tällaisen syvällisen tasapainon vallitessa ihmisen terveydentila on vakaa, immuniteetti on hyvä, olo elinvoimainen sekä mieli tyyni ja positiivinen. Ihminen ei sairastu vuodenaikojen vaihtuessa, eikä ärsyynny pikkujutuista. Sanotaan jopa, että optimaalisen tasapainon tilassa ihmisen mieli, aistit ja sielu ovat täynnä autuutta.

stones-944149_1920

Ayurvedan näkemyksen mukaan koko fyysinen universumi koostuu viidestä elementistä (maa, vesi, tuli, ilma ja eetteri). Myös ihmiskeho koostuu näistä elementeistä, mutta elävässä kehossa ne ilmenevät kolmen biologisen energian, doshan muodossa. Doshat muodostuvat elementeistä: kapha eli ”vesienergia” koostuu maa- ja vesielementeistä, pitta eli ”tulienergia” koostuu tuli- ja vesielementistä ja vata on ilma- ja eetterielementtien ilmentymä. Näiden biologisten energioiden tasapaino on terveyden edellytys. Tridoshan – eli kaphan, vatan ja pittan – tasapaino ja tila kuitenkin vaihtelee kehossa jatkuvasti muuttuvien olosuhteiden mukaan.  Vaihtelevat säät, eri ruoka-aineet, erilaiset ympäristöt, nautittu ruoka ja juoma – kaikki vaikuttavat doshiin joko nostavasti tai laskevasti. Doshat ovatkin jatkuvassa liikkeessä, vaihdellen muuttuvien olosuhteiden mukaan. Lisää tietoa eri doshien ominaisuuksista löytyy aiemmin julkasemistamme artikkeleista.

Yksi helposti ymmärrettävä tapa selittää tasapaino on havainnoimalla mitä se ei ole: tilanne jossa vaa’an puolet eivät ole tasan – yhdellä puolella jotain asiaa on liikaa tai toisella puolella jotain toista asiaa on liian vähän.

Epätasapaino ja doshien ärtymisen ensioireet

Jouduttuaan epätasapainoon ihmiskeho alkaa viestiä siitä erilaisin ensioirein.  Esimerkiksi silloin, kun kehon tulienergia on päässyt lisääntymään – eli kun kehossa on liikaa pittaa  – ilmentää se itseään kuumuutena ja ihon punoituksena, koska kehoon kertynyt  liika kuumuus pyrkii ulos sisäisen tasapainon palaututtamiseksi, tai liika vata ilmenee ihon kuivumisena ja nivelten naksumisena. Ihmiskeho onkin hyvin älykäs organismi joka antaa selkeän viestin jos jokin asia on epätasapainossa. Jos ymmärrämme kuunnella kehon viestejä, ayurveda tarjoaa selkeän, mutta yksityiskohtaisen selityksen viestien tulkitsemiseksi, sekä ohjeet tasapainon palauttamiseksi.

Vata Pitta Kapha
Doshan kertyminen (Sanchaya) Ummetus, ilmavaivat, alavatsan turvotus, kuiva iho Voimakas nälkä, kellertävä sävy silmien valkuaisessa, keltainen virtsa Raskas olo, täysi olo vatsassa, vähäinen ruokahalu, unelias olo ruokailun jälkeen, saamattomuus
Doshan ärtyminen (Prakopa) Paksusuoli oireilee, paineen tunne palleassa, kipua kyljissä, vatsan kurina, koko vatsan turvotus, hengen ahdistus Närästys, happamat röyhtäykset, pahoinvointi Liiallinen syljen eritys, kylmä, tukkoisuus, limaisuus, yskä, pahoinvointi

 Doshilla on aina pyrkimys lisääntyä

Ayurvedan perusfilosofiaan kuuluvat seuraavat periaatteet:

 • Samankaltainen vetää puoleensa samankaltaista.
 • Samankaltainen lisää samankaltaisuutta.

Koska samanlainen vetää puoleensa samanlaista, doshilla on helopsti taipumus lisääntyä. Jos esimerkiksi yksilö on synnynnäisesti kapha-tyyppiä –ja hänen ruokavalionsa koostuu pääasiassa makeista, suolaisista ja happamista mauista, joutuu hänen kehonsa ennen pitkää epätasapainoon, koska ruokavalo koostuu kaphaa lisäävistä ruoka-aineista. Kapha on myös taipuvainen pitkiin yöuniin sekä laiskuuteen – jotka myös puolestaan lisäävät kaphaa entisestään. Kaphan epätasapaino ilmenee tyypillisesti ylipainona ja tukkoisuteena. Jos kehittynyttä epätasapainoa ei hoideta kuntoon ensioireiden ilmetessä, syvenee se helposti diagnosoitavissa olevaksi sairaudeksi. Jos myöskään sairauden puhjetessa ei sen aiheuttavia tekijöitä, kuten väärää ruokavaliota ja elämäntapaa korjata, vaan sairauden oireet pelksästään vaiennetaan kemiallisin lääkkein, sairauden alla oleva epätasapainotila usein jatkaa etenemistään, aiheuttaen myöhemmin entistä vakavamman, vaikeammin hoidettavan sairauden.

Tasapainon säilyttämiseksi täytyy siis tietoisesti pyrkiä suosimaan ruokia ja aktiviteetteja jotka ovat vastakohtaisia häiriintyneen doshan ominaisuuksille ja ilmentyneille oireille.  Etenkin tasapainon palauttamiseksi on olennaista välttää aiheuttavia tekijöitä, ja suosia vastakkaisia ominaisuuksia sisältäviä ruokia, yrttejä ja aktiviteetteja.

Kapha

Kapha-dosha on ominaisuuksiltaan raskas, hidas, kostea ja kylmä. Kaphan epätasapainon ensioireieta ovat raskas olo, kostea ja kylmä iho ja yleinen saamattomuus. Hiukan pidemmälle edennyt kaphan epätasapaino ilmenee uneliaisuutena, tukkoisuutena ja limaisuutena.  Kaphan tasapainottamiseksi on syytä välttää raskaita ruokia, kuten juustoisia liharuokia, ylensyömistä, sokeria, maitotuotteita, liiallista viljatuotteiden ja erityisesti vehnän käyttämistä, päiväunia ja syömistä myöhään illalla. Tasapainoa edistää tehokkaasti myös lyhyt, esimerkiksi yhden päivän paasto, tai ns. ”pätkäpaasto”, eli antaa elimistölle pieni tauko ruokailusta syömällä varhaisen, kevyen päivällisen, jättää seuraavana aamuna aamiaisen väliin ja paastota seuraavan päivän lounasaikaan asti. Ruokavaliossa kaphan on hyvä suosia voimakkaammin maustettua ruokaa, tulisempia mausteita ja tulista, karvasta ja kutistavaa makua. Hyviä kaphaa tasapainottavia, karvasta makua sisältäviä ruokia ovat kaikki vihreät kasvikset, sekä mausteista kurkuma. Kutistavaa makua puolestaan sisältävät linssit, pavut ja herneet. Kaphan pitämiseksi tasapainossa on oleellista liikkua päivittäin reippaasti, joka auttaa myös pitämään mielen virkeänä. Ayurveda-tuotteista kaphaa tasapainottamaan sopivat erilaiset guggulu-valmisteet, kuten triphala-guggulukaishore-guggulu, sekä shilajit ja tulsi.

Pitta

Pitta-doshan keskeiset ominaisuudet ovat kuuma, öljyinen ja terävä. Jos kehossa on liikaa kuumuutta, tulee tasapaino palauttaa  kehoa ja mieltä viilentämällä. Jos puolestaan ihon on liian öljyinen, tai siihen nousee näppylöitä, ihottumaa, tai finnejä, tulee tasapaino palauttaa ensisijaisesti hienosäätämällä ruokavaliota: Välttämällä liian öljyisiä, uppopaistettuja ja tulisia ruokia, kypsytettyjä juustoja, sekä pähkinöitä ja suklaata  – ja lisäämällä ruokavalioon viilentäviä ja karvaita makuja sisältäviä ruokia, kuten kurkkua tai tummanvihreitä lehtivihanneksia. Kuten myös viime artikelissa mainittiin, mielen tasapaino on erottamaton osa kehon hyvinvointia, ja se heijastuu myös fyysiselle tasolle. Siten mielen viilentäminen esimerkiksi välttämällä konflikteja  ja pysymällä rauhallisena on oleellista pittan tasapainon säilyttämiseksi. Mielen tasapaino, ajatusten selkeys ja kirkas tietoisuus ovat merkkejä tasapainosta, ja vaikuttavat positiivisesti myös kehon tasapainoon. Näitä ominaisuuksia kehittää lukuisat joogan harjoitukset, pranayama-hengitysharjoitukset ja erityisesti meditaatio, jota suositellaan kaikille doshille – se auttaa havainnoimaan oman keho-mielen tilaa ja vähentää stressiä. Ayurvedisten yrttivalmisteiden käyttäminen on myös kätevä ja tehokas tapa tuoda keho takaisin terveyden ja tasapainon tilaan. Pitta-tyypille erityisen sopivia ayurvedisiä valmisteita ovatkin brahmi, shatavari, avipattikar ja triphala.

Vata

Vata-doshan ominaisuudet ovat kylmä, kuiva ja karkea. Sen epätasapaino voi ilmetä kuivana yskänä, äänen käheytenä, ihon kuivuutena, tai alaselän kipuina. Vatan tasapainottamiseksi ayurveda suositteleekin rauhoittumaan, välttämään stressiä ja tarpeetonta matkustamista, ja pitämään kehonsa lämpimänä. Myös ruokavaliolla on hyvin keskeinen rooli tasapainon palauttamisessa. Makeita makuja sisältävät, pehmeät ruoka-aineet, kuten esimerkiksi viljat, kypsennetyt juurekset, ghee ja öljyt – sekä useimmat maitotuotteet auttavat tasapainottamaan vataa. Samoin myös happamia makuja sisältävät ruuat, kuten jogurtti, hapankaali ja sitrushedelmät. Paras vatan tasapainottaja on seesamiöljyVata-epätasapainon ilmetessä on oleellista vähentää, ympäriinsä säntäilyä, ja turhaa matkustamista, sekä kuivia ja kylmiä ruokia  (mm. murot, näkkileipä,  salaatit) ja raakoja hedelmiä. Lisäksi vatan tasapainottamiseksi kehoa ja mieltä rauhoittavat ja stressiä lievittävät harjoitukset kuten rauhallinen joogaa, ta’i chi ja päivittäinen meditaatio mitä parhaimpia. Yrteistä vatan tasapainottamiseen yksi parhaimmista on myös ayurvedinen superyrtti ashwagandha.

On kuitenkin hyvä pitää mielessä että vaikka yrtit ovat erittäin hyödyllisiä hoitokeinoja, yksittäisen yrtin sisällyttäminen ruokavalioon ei usein ole kestävä ratkaisu tasapainon ylläpitoon. Ayurvedinen näkemys on että sopivat ruokavalio, elämäntavat, sekä tasapainottavat yrtit yhdessä luovat tasapainoisen, vankan perustan jokaisen yksilön elivoimaiselle, iloiselle elämälle ja luovalle kasvulle.

Jaa tämä artikkeli

Huomioi nämä periaatteet ruokaillessasi

office-620823_1920

Aamun uutiset ja some-päivitykset tabletilta, kuppi kahvia ja ohimennen suuhun tungettu täysjyväsämpylä. Siinä samassa huolehditaan että lapsilla on kaikki valmiina koulua varten tai etsitään autonavaimia. Tuntia tai kahta myöhemmin on taas nälkä, toisaalta närästää, väsyttää tai turvottaa, joten ensiapuun hotkaistaan energiapatukka ja kumotaan kupillinen kahvia näyttöpäätteen ääressä. Sama kaava toistuu lounaalla, älypuhelin mukaan lounaspöytään jossa tarjolla on teollisesti massatuotettua lisä- ja väriaineilla kyllästettyä prosessoitua ruoankaltaista valmistetta ja tärkeimmät päivitykset hoidetaan lapioidessa hätäisesti ’ruoka’ lautaselta, jotta tauolla ehtisi vielä hoitaa muutaman juoksevan asian. Illemmalla ei enää jaksa alusta asti kokata illallista, joten puolivalmisteista tai ehkä einespizzasta koostuvan aterian mussuttaminen TV:tä katsellessa saa kelvata.

Yllä on (ehkä kärjistetty) kuvaus monen nykypäivän ihmisen arjen ruokailutottumuksista. Ehkä pystyt äkkiseltään itsekin huomioimaan ne keskeisimmät käyttäytymismallit jotka saattavat olla ongelmallisia terveen kehon ja mielen ylläpidossa. Tässä artikelissa perehdytään joihinkin periaateisiin jotka on hyvä huomioida ruokaillessa – saadaksemme kustakin ateriasta parhaan mahdollisen terveyttä edistävän ja tasapainoisen vaikutuksen.

Ruoan laatu ja alkuperä

Ruoan laatuun ja alkuperään on hyvä kiinnittää huomiota. Einesten, puolivalmisteiden, ja teollisen ruoan ainesosista usein vain (murto)osa on sellaisia joita tulisi laitettua itsevalmistettuun ateriaan. Alla esimerkki erään suomalaisen elintarvikevalmistajan nakkien valmistusaineista:

suomalainen liha, vesi, kamara, stabilointiaineet (muunnettu tärkkelys, E450), lisätty suola (1,7 %), dekstroosi, lihaproteiini, perunakuitu, mausteet (mm. inkivääri, korianteri, kumina, paprika, pippuri), hapettumisenestoaine (askorbiinihappo), aromit (mm. neilikka, mustapippuri), säilöntäaine (E250).

Arvattavasti monet näistä ainesosista eivät löydy useimpien ruoka- tai jääkaapeista, tuskin edes tiedämme mitä ne ovat. Toki suuret elintarvikevalmistajat osaavat selittää eri stabilointi-, lisä-, väri-, ja säilöntäaineiden tarpeellisuuden maun, koostumuksen ja säilyvyyden kannalta, mutta ayurvedisesta näkökulmasta ruoan ei tulisikaan säilyä hyllyllä loputtomiin, vaan se tulisi valmistaa jokaista ateriaa varten rakkaudella, tuoreista, mieluiten luomuraaka-aineista. Mausteita ja aromeja lukuunottamatta siitä ainesosasta joka ylläolevasta listasta on maallikonkin tunnistettavissa – (teollisesti tuotetusta) lihasta – on vaikea löytää ayurvedisestä näkökulmasta ihmisen hyvinvointia edistäviä ominaisuuksia.

Teollinen liha jota useimmista einesruoista löytää on tyypillisesti eläimistä jotka ovat eläneet kavahduttavissa olosuhteissa pumpattuna täyteen kasvuhormoneita sekä antibiootteja. Eläimille on mahdollisesti syötetty geenimanipuloitua ruokaa – ja lopulta teurastettaessa koko ahtaan ja rasittavan elämänsä aikana eläimeen kertyneet stressihormonit saavat lisäpiikin toisinaan kovinkin kivuliaasta, kidutukseen verrattavissa olevasta kuolintavasta. Nämä stressihormonit ja antibiootit eivät katoa minnekään matkalla teurastamolta lautaselle, vaan päätyvät lautaselta syöjän elimistöön – eli kehoon ja mieleen. Tämänkaltaiset yhdisteet ovat ayurvedan mukaan tamasta eli hyvin haitallista hyvinvoinnille sekä mielen ja kehon tasapainolle. Myös teollisissa maitotuotteissa on jäänteitä näistä samoista tamasisista yhdisteistä.

Ayurvedan mukaan ruuan alkuperä ja tuotantotapa on erittäin tärkeässä asemassa; varmistamalla että lautasellesi päätyy eettisin ja luonnonmukaisin menetelmin tuotaa ruokaa otat askeleen kohti tiedostavampaa ja terveellisempää syömistä ja parempaa hyvinvointia. Ehkä tarkkailtuasi vointiasi syötyäsi eri ruokia alat vaistomaisesti vähentämään teollisten ruokien ja eläinperäisten tuotteiden syömistä.

hydrogen-sulfide-fertilizer-spray-905243_1920

Vaikka lautaselle ei päätyisikään eläinperäisiä tuotteita, on ruoan tuotantotavoista hyvä olla perillä. Myös monet tavanomaisista (ei-luomu) tuotantomenetelmistä käyttävät runsain mitoin kemiallisia lannotteita ja torjunta-aineita (mm. nyt otsikoihin noussut glyfosfaatti), jotka ovat haitallisia sekä luonnon että ihmisten hyvinvoinnille.

Ruoan valmistaminen

Itse ainesosien laadun ja alkuperän tiedostamisen lisäksi on ayurvedan mukaan eduksi valmistaa ruoka itse tai ainakin olla tietoinen ruoanvalmistajan aikeista. Olemme varmasti kaikki joskus kuulleet ystäviltämme – tai itse sanoneet muille, kuinka oman äidin tai isoäidin tekemä ruoka on MAAILMAN parasta. Vaikka kuka tahansa tekisi täysin samoilla ainesosilla ja samoilla menetelmillä ihan samanlaista ruokaa, se ei silti maistu yhtä hyvältä. Salainen ainesosa tässä ruuassa onkin rakkaus. Ayurveda sanoo, että jos valmistaa ruokaa rakkaudella, ja keskittyy jokaiseen vaiheeseen tietoisesti – tehdäkseen ravitsevan aterian itselleen tai omille rakkailleen, tekee se ruoasta ravitsevampaa ja maistuvampaa.

Masaru Emoto on suorittanut tutkimuksia jotka osoittavat että ihmisen tietoisuus vaikuttaa myös vesimolekyylien rakenteeseen – positiiviset ajatukset, sanat ja tunteet luovat kauniita ja harmonisia vesikristalleja ja jopa puhdistavat likaantunutta vettä, kun taas negatiiviset ajatukset, sanat ja tunteet jättävät veteen rikkinäisiä, epäharmonisia kristallimuodostelmia. Suurin osa ihmiskehosta, kuten suuri osa ruoistakin on enimmäkseen vettä, ja ruokaa laittaessa vaikutamme tietoisuudellamme suoraan ruoan molekyylirakenteeseen – hyvillä mielin itse kokatessa saat hyvää ja ravitsevaa ruokaa. Vaikka teollisesti tai ravintolassa valmistetun ruoan ainesosat olisivat kohdillaan, ei useinkaan voi mennä takuuseen siitä, että ruoka olisi valmistettu rakkaudellisin elkein ja rauhallisin mielin.

Ruokailuun keskittyminen

Vaikka ylläkuvatut ateriat koostuisivat sinänsä ravinteikkaista, eettisistä ja laadukkaista ainesosista, ja olisivat rakkaudella valmistettuja, ayurvedan näkemyksen mukaan kiireen tahdittama ruokailu ei ole hyväksi ruoansulatukselle eikä myöskään terveydelle ylipäänsä. Kun päivässä on vain rajallinen määrä tunteja ja elämässä näennäisesti loputon määrä asioita hoidettavana, ruokailu on helppo sivuuttaa toissijaisena toimena.

Todellisuudessa kuitenkin kaikki ruokailuun tehtävä panostus maanviljelystä sadonkorjuuseen, laadukkaan ruoan hankkimiseen ja lopulta ruoan valmistukseen asti on miltei hukkaan heitettyä, mikäli itse ruokailun aikana ei olla tietoisesti läsnä, vaan ruoka hotkitaan alas tehtäessä jotain muuta ohessa. Jos samanaikaisesti selaa puhelinta, lukee kirjaa tai lehteä tai katselee televisiota – ja jos vielä lisäksi on ruokaillessa vihainen, hermostunut, stressaantunut tai ahdistunut,  ruoka ei vain  sula hyvin.  Toksiset, vihaiset tai turhautuneet tunteet ilmenevät sulamattomana ruokana ja kertyvät kehoon amana (kuonana), joka estää elinvoiman ja ravinteiden kiertoa kehossa.

Ruokaillessa tulee siis keskittyä ruokaan, syödä tietoisena ja kiitollisin mielin, yksin tai hyvässä seurassa. Nauti siis joka suupalasta, hengittäen hitaasti nenän kautta syödessäsi. Pureskele ruoka kunnolla ja anna syljen erittyä edistämään ruoanrulatusta ja ravintoaineiden imeytymistä jo suussa. Ruokailun jälkeen on hyvä istua hetki paikoillaan, antaa ruoan laskeutua ja sen jälkeen kävellä reippaasti 5-15 minuuttia saadakseen aineenvaihdunnan taas liikkeelle.

 

Huomioi seuraavat periaatteet syödessäsi:

 • Tunne ruoan alkuperä – suosi luomua ja lähellä tuotettua
 • Valmista ruoka aina tuoreista, puhtaista, luonnollisista aineksista
 • Valmista ruoka itse, vältä kiirettä ruokaa valmistaessasi
 • Anna ruuan jäähtyä sopivaksi ennen tarjoilua
 • Rauhoita ruokailutilanne – syö kiitollisena ja rauhallisin mielin
 • Pureskele ruoka huolellisesti,  ruuan makuun keskittyen

 


 

Lähteet:

YLE: Julmuutta ja välinpitämättömyyttä suomalaisteurastamoissa (Julkaistu 22.10.2015 )

Severinsen, S. Å. (2010) Breatheology. BlueConsult.

Jaa tämä artikkeli

Optimoi ruuansulatuksesi– Yhdistele ruoka-aineet oikein

Saamme nykyisin tuon tuostakin lukea lehdistä tai internetistä erilaisia näkemyksiä siitä, mitä ruoka-aineita tulisi välttää edistääkseen terveyttä – tai jotta vatsa pysyisi litteänä ja turvotus loitolla. On tosiaan totta, että, jotkut yksittäiset elintarvikkeet saattavat jo itsessään aiheuttaa turvotusta, ilmavaivoja, närästystä ynnä muita ruoansulatuksellisia ongelmia, mutta tämä riippuu pitkälti ruokailijan ruoansulatuksen tehosta sekä yksilöllisestä kehotyypistä.

Kuitenkaan Ayurvedan mukaan useimmat yksittäiset ruoka-aineet eivät sinänsä ole “pahoja” tai epäterveellisiä. Sen sijaan ayurvedisesti katsottuna parhaat tavat ylläpitää ruoansulatuselimistön terveyttä sekä parantaa olemassa olevia vaivoja – kuten turvotusta, ilmavaivoja, ummetusta, kroonista väsymystä tai vaikkapa iho-ongelmia, ovat:

 1. Omalle keholle sopivien ruoka-aineiden ja elintapojen suosiminen (eri kehotyyppien ruoka- ja elintapasuosituksista voit lukea blogissamme aiemmin julkaistuista artikkeleista)
 2. Tiettyjen ruoka-aineyhdistelmien välttäminen kehotyypistä riippumatta (tästä aiheesta tarkemmin tässä artikkelissa)
 3. Ruokailun sopivan ajoituksen, ympäristön, ruoanvalmistustavan ja itse syömistavan tiedostaminen – aihe johon perehdymme seuraavassa artikkelissa.

Oikea ruoka-aineiden oikea yhdistely ja sen merkitys  muussa kuin kulinaristisessa mielessä saattaa tuntua monelle vieraalta, mutta ayurvedan havaintojen mukaan se on hyvin keskeinen osa terveyden, hyvinvoinnin ja tasapainon ylläpitoa. Eri ruoka-aineiden yhteensopivuuden tiedostaminen ja sen mukaan syöminen voi parantaa merkittävästi ruoansulatusta, edistää ruoka-aineiden imeytymistä ja kehon kykyä vastaanottaa ravinteita,  kohentaa kokonaisvaltaisesti hyvinvointia sekä nostaa omaa energiatasoa.

Jos emme ole tiedostaneet ruoka-aineiden oikean yhdistelyn merkitystä, yhdistelemme helposti samalle aterialle ruoka-aineita, jotka eivät kuitenkaan sula keskenään kovin hyvin. Suomessa  on usein tapana käyttää ruokajuomana maitoa. Ayurvedan mukaan tämä on kuitenkin huono idea, sillä maito ei sovi yhteen kasvisten, kalan, lihan tai palkokasvien kanssa. Näin ollen se ei sovellu ruokajuomaksi pääaterioilla, vaan estää ruuan kanssa nautittuna muiden ruoka-aineiden optimaalisen sulamisen ja imeytymisen.

Maito kuitenkin sopii yhteen tiettyjen ruoka-aineryhmien kanssa. Näitä ruoka-aineita yhdistävä tekijä on makea maku. Makeaa makua esiintyy sokerin ohella viljoissa ja rasvoissa. Näin ollen maito on parasta aamupuuron tai -murojen kanssa, tai välipalalla keksien kyytipoikana.

Myös hedelmien tarjoileminen juuston tai jopa lihan kanssa kanssa on yleinen tapa – joka pidemmän päälle aiheuttaa terveysongelmia. Hedelmät ja hapanmaitotuotteet vaativat täysin erilaiset ruuansulatusolosuhteet vatsassa. Mikäli yhdistämme esimerkiksi omenan ja juuston, seurauksena on että jompi kumpi – tai monissa tapauksissa molemmat – eivät pysty sulamaan kunnolla, ja seurauksena on helposti mahan turvotusta, vatsanväänteitä ja ilmavaivoja, sekä aineenvaihduntajätteiden, eli kuonan kertymistä elimistöön.

Yhdistelysääntöjen taustaa

Ayurvedassa tarkastellaan ruoka-aineita ensisijaisesti niiden maun (rasa)  mukaan. Lisäksi ruualla on joko viilentäviä tai kuumentavia ominaisuuksia (virya), sekä metabolian jälkeinen vaikutus (vipaka). Näihin perehtymällä ruuan vaikutus kehoon ja mieleen on pääteltävissä.

Ominaisuuksiltaan täysin vastakkaisten ruokien syöminen samalla aterialla voi aiheuttaa vatsakipuja ja ruoansulatushäiriöitä. Voi ilmetä vatsan turvotusta, ilmavaivoja, ruokamassan käymistä suolistossa, ja näiden seurauksena aman eli haitallisten aineenvaihduntajätteiden syntymistä puutteellisen metabolian seurauksena. Yksinkertaisin esimerkki tästä on se, että tiettyjen ruoka-aineiden sulaminen vie kauemmin kuin toisten. Jos esimerkiksi syöt nopeasti sulavia hedelmiä hitaasti sulavan lihan kanssa samalla aterialla, hedelmät jäävät vatsaan liian pitkäksi aikaa ja voivat alkaa käymään, muodostaen kaasua ja keholle haitallisia yhdisteitä. Juuri tämä ilmiö aiheuttaa toksiinien syntymistä ja aman (kuonan) kertymistä kehoon.

Näin ei kuitenkaan ole aivan kaikilla. Ayurvedan mukaan vahvat, paljon urheilevat, kovaa fyysistä työtä tekevät,  ja koko ikänsä tiettyä yhdiselmää syöneet pystyvät sulattamaan paremmin myös epäyhteensopivia yhdistelmiä, ainakin ilman ilmiselviä oireita. Jos esimerkiksi joku on ikänsä syönyt kinkkua ja liharuokaa yhdessä, hänen kehonsa pystyy usein käsittelemään ne paremmin, kuin jos niitä tarjottaisiin niihin tottumattomalle.

Ruoka-aineiden yhdistelysäännöt

Alla olevasta taulukosta löydät yhdistelysäännöt tärkeimpien ruoka-aineiden ja  ruoka-aineryhmien osalta. Erityisen ongelmalliset yhdistelmät on lihavoitu. Huomioithan, että lista ei ole täydellinen.  Lisäksi on yksilöllisiä eroja: tiedostaessasi kehosi tuntemuksia ruokailun jälkeen saatat löytää muita sopimattomia yhdistelmiä, jotka eivät toimi juuri sinulle.  Huomion kiinnittäminen oman kehon tuntemuksiin on usein paras opas sopivien ruoka-aineyhdistelmien löytämiseen.

Ruoka-aine Sopii yhteen Ei sovi yhteen
Maito Viljat, voi, rasvat, öljyt, sokerit Muut ruoka-aineet (mm. kasvikset, liha, kana, kala, muna, palkokasvit, hedelmät, banaani)
Hapanmaitotuotteet Kasvikset Hedelmät, maito, muna, kala, liha
Vilja Kasvikset, palkokasvit, hapanmaitotuotteet, liha, kala, kana Hedelmät
Palkokasvit Kasvikset, vilja Kala, kana, liha, juusto, pavut
Muna Kasvikset, vilja Hedelmät, pavut, juusto, kala, maito, liha, jogurtti
Hedelmät Vain muiden hedelmien ja marjojen kanssa Melonit, maito, muut ruoka-aineet
Melonit Vain sellaisenaan, ei muiden hedelmien tai ruokien kanssa Kaikki – Ei sovi yhteen minkään muun kanssa
Lähteet: Ashtanga Hridaya, Dr. Vastant Lad

 

Jotkut epäyhteensopivista ruoka-aineyhdistelmistä on vielä huonommin sopivia kuin toiset. Ensimmäistä kertaa lukiessa jotkut ayurvediset neuvot saattavat aluksi tuntua hankalilta sovittaa omiin elintapoihin – johtuen siitä että olemme usein juurtuneita tapoihimme ja tottuneita syömään tiettyjä ruokia yhdessä – on hyvä aloittaa muutos terveellisempään ja harmonisempaan ruoka-aineiden yhdistelyyn asteittain. Suomalaiselle tärkein ohje, jolla päsee alkuun, on juoda ruokajuomana vettä ja jättää maidon käyttö ainoastaan puuroaamiaiselle.

Onko olosi väsynyt, turvonnut, tukkoinen tai raskas syötyäsi juustolla kuorrutettua munakoisoa? Miltä kehosi tuntuu syötyäsi juustoisen pizzan tomaattikastikkeella? Entä kuinka maitopohjainen kala- tai kesäkeitto vaikuttaa vointiisi? Ihanteellista tietenkin olisi jättää haitalliset ruoka-aineyhdistelmät kokonaan pois ruokavaliosta, mutta jo pelkällä tiedostamisella ja joidenkin tiettyjen, huonoimpien ruoka-aineyhdistelmien välttämisellä mahdollisimman usein on jo merkittävä myönteinen vaikutus hyvinvointiin.

Helppo ensimmäinen askel  on valita maidon sijaan ruokajuomaksi vesi. Maito on maultaan makea (madhura rasa) ja sen vaikutus ruoansulatusjärjestelmään on viilentävä (shiitha viirya) joten nautittuna happamien, suolaisten, kutistavien, karvaiden tai tulisten makujen kanssa (kuten maitopohjaisessa kalakeitossa) se saattaa aiheuttaa ongelmia – lyhyellä tähtäimellä tukkoisuutta ja ilmavaivoja, pidemmällä tähtäimellä jopa astmaa. Toinen merkittävä, mutta myös yksinkertainen askel on pyrkiä syömään hedelmät erillään muista ruoista, vähintään kaksikymmentä minuuttia ennen ateriaa. Näin ollen melonin tai omenien lisääminen ruokasalaattiin ei ole hyvä idea.

Muutama lisävinkki

 • Vältä raakojen ruoka-aineiden syömistä keitettyjen ruokien kanssa
 • Vältä ruoantähteiden syömistä vastavalmistetun ruoan kanssa (parasta on välttää tähteitä tyystin.  Jos kuitenkin syöt tähteitä, huolehdi etteivät ne ole yhtä vuorokautta vanhempia.)
 • Sopimattomat yhdistelmät tulevat usein helpommin sulaviksi jos ne ensin ’ystävystyvät’ eli ne valmistetaan keskenään samassa pannussa tai kattilassa
 • Ruoansulatusta tasapainottavat ja edistävät mausteet, kuten juustokumina, kurkuma, korianteri, fenkoli ja mustapippuri ovat hyvä apu edistämään ruuansulatusta
 • Pieni määrä lämmintä tai kuumaa vettä aterialla edistää ruuansulatusta. Vaikutusta voi vielä tehostaa maustamalla sen inkiväärillä ja/tai sitruunalla.

Tullessasi vähitellen tietoisemmaksi eri ruoka-aineyhdistelmien vaikutuksista kehoosi ja mieleesi, voit hiljalleen parantaa ruokailutottumuksiasi ja kohentaa terveyttäsi, samalla nostaen energiatasoasi. Helposti sulavien ruoka-aineyhdistelmien syöminen kannattaa aina.  Vaikka itsellä ei vaikuttaisi olevankaan suoranaisia ruoansulatushäiriöitä, oikea ruoka-aineiden yhdistely vapauttaa rutkasti energiaa ruoansulatuksesta opiskeluun, töiden tekoon ja harrastuksiin.

i Lad, Usha and Dr. Vasant Lad. Ayurvedic Cooking for Self-Healing. 2nd ed. Albuquerque: The Ayurvedic Press, 2006. Print. 45-48.

Jaa tämä artikkeli

Vieraskynä: Intian Top10 superruuat ja -yrtit! |Lifted

Viime vuosien superruokatrendi on nostanut esiin maailman parhaimpia ruokia ja yrttejä pallomme joka kolkasta, ja nykyään voimmekin helposti hyödyntää näiden superien ominaisuuksia päivittäisessä elämässämme simppelin ”lusikoi smoothien sekaan” –tekniikan avulla. Ravintolisänä, stressin lievittäjänä, elinvoiman nostajana, yms yms. – maailmasta löytyy ruoka jokaiseen tarkoitukseen ja haasteeseen!

Onneksemme myös Intialaiset ruuat ja yrtit ovat löytäneet paikkansa terveyskauppojemme hyllyiltä viime aikoina ja täydentävätkin nyt jo monien ruokapaletteja! Olen itsekin käyttänyt useita Intialaisen lääketieteen löydöksiä onnistuneesti jo pitkään, mutta varsinkin nyt Intiassa matkustaessani ja opiskellessani tuhansia vuosia vanhaa kansan ”elämän tiedettä”, Ayurvedaa enemmän, kunnioitukseni ja mielenkiintoni ovat kasvaneet eksponentiaalisesti. Voimme oppia todella paljon tästä maailman yhdestä vanhimmasta dokumentoidusta ja systemaattisesta lääke- ja terveystieteestä! Kokemukseen ja tutkimukseen perustuen päätinkin listata teille Intian TOP10 Superruuat ja –yrtit! Näillä paranee sairaus kun sairaus, keskittymiskyky löytää uuden huippunsa ja elinvoima alkaa virtaamaan kropassa ”hullunlailla”!

Ranking on tietysti subjektiivinen ja toivottavasti aiheuttaakin keskustelua!

 

moringa

#10 – Moringa aka Shigru (Moringa oleifera)

Ravintosisällöltään uskomaton Moringa ansaitsee ehdottomasti paikkansa Top10:ssä. Moringan lehdet sisältävät 4 kertaa enemmän kalsiumia kuin maito, 3 kertaa enemmän potassiumia kuin banaani, 2 kertaa enemmän rautaa kuin pinaatti, 2-4 kertaa enemmän beetakaroteenia kuin porkkana ja seitsemän kertaa enemmän C-vitamiinia kuin appelsiini. Kaiken kukkuraksi Moringa on 17 %:sti proteiinia!

Ayurvedan mukaan Moringan käyttö ehkäisee jopa kolmeasataa eri sairautta, ja sitä käytetään etenkin korkean verenpaineen hoitoon.

 

psyllium

#9 – Psyllium (Plantago psyllium) 

Psyllium-kuitu on erittäin tuttu raaka-aine kaikille raakaleipureille sen sitovan ominaisuuden vuoksi. Hyviä kakkuja tuolla saa aikaan, se on varmaa, mutta psylliumin muut ominaisuudet ovat ehkä vieläkin huikeampia. Monet käyttävät psylliumia sen suolistoa puhdistavan vaikutuksen vuoksi, sekä ummetuksen hoitoon. Psyllium myös tasapainottaa suoliston toimintaa, ja sitä käytetäänkin IBS:n (ärtyvän suolen oireyhtymä) sekä löysän vatsan hoitoon.

Tutkimuksissa on myös todettu, että psyllium lisää kylläisyyden tunnetta ja sen onkin huomattu edesauttavan painonpudotusta.

 

shatavari

#8 – Shatavari (Asparagus racemosus)

Shatavari on erittäin tehokas superyrtti erityisesti naisille. Shatavarilla on ”nuorentava” vaikutus naisten hedelmällisyyteen ja sillä hoidetaankin useita hormoniepätasopainotiloja ja vaivoja (PMS, kuukautiskivut, mielialavaihtelut, kuumat aallot jne.). Shatavaria käytetään yleisesti myös seksuaalivietin nostamiseen ja etenkin menopaussin hoitoon (jopa välttämiseen!). Afrodisiakki Shatavari tarkoittaakin suomeksi ”Sata aviomiestä”, ehkäpä tämä kiteyttää ihmeyrtin pääasiallisen käyttötarkoituksen.

Kaiken kukkuraksi Shatavari sanotaan vahvistavan immuniteettijärjestelmää ja ruuansulatusta, sekä nostavan älykkyyttä ja laskevan stressitasoja!

 

valerian-root-233970_1280

#7 – Valeriaana (Valerian officinalis)

Valeriaanan juurella on todella rentouttava vaikutus hermostoomme. Valeriaana toimii erittäin hyvin rauhoittavana yrttinä ennen nukkumaanmenoa lyhyellä varoitusajalla ja se onkin erinomainen vaihtoehto voimakkaille unilääkkeille. Se nopeuttaa etenkin nukahtamista, muttei vaikuta juurikaan unen pituuteen. Valeriaana on mieto yrtti, joten kasvata annostusta kunnes saavutat halutun tuloksen.

Valeriaana vähentää myös kaikenlaisia kramppeja ja spasmeja, sillä on lieventävä vaikutus muun muassa ruuansulatuselinten kramppeihin ja kuukautiskipuihin.

 

Gotu gola

#6 – Gotu Kola aka Mandukaparni (Centella asiatica)

Gotu Kola on ylivertainen yrtti hermojärjestelmällemme. Se sisältää hermostolle välttämättömiä B1-, B2- ja B6-vitamiineja sekä korjaa traumojen vahingoittamaa hermokudosta. Sen sanotaan nopeuttavan ihokudoksen uusiutumista, parantaen haavoja ja tulehduksia iholla, poistaen jopa arpia.

Gotu Kolan tunnetumpia vaikutuksia ovat kuitenkin sen hyödyt aivoillemme ja ajatteluumme. Mandukaparnia käytetään kohentamaan aivotoimintaa sekä parantamaan muistia ja ajattelun terävyyttä. Se onkin yksi käytetyimmistä yrteistä parantamaan meditaation laatua!

 

amla

#5 – Amla (Emblica officianalis)

Amlaan eli Intian karhunmarjaan ei voi olla törmäämättä Intiassa – se on saavuttanut erityisaseman terveyden vahvistajana, eikä perusteitta! Amlassa on 20-30 kertaa enemmän C-vitamiina kuin appelsiineissa ja sen antioksidanttipitoisuus vahvistaa merkittävästi immuniteettijärjestelmäämme. Sitä käytetään kehon tulehdustilojen laskemiseen ja pitkäaikaisella käytöllä sanotaan olevan jopa näköä parantavia vaikutuksia. Amla laskee kohonneita kolesterolitasoja ja toimii afrodisiakkina! Yksinkertaistaen Amla palauttaa nuoruuden ja hätistää seniiliyden.

Jos pidät tuoreiden Amla-marjojen syömisestä, olet Intialaisen viisauden mukaan päässyt yli ruokien herkullisista mauista ja välität pääosin ruuan terveyshyödyistä ja elinvoimaa vahvistavista ominaisuuksista!

 

brahmi

#4 – Brahmi (Bacopa monniera)

Brahmi sekoitetaan monesti samankaltaiseen yrttiin Gotu Kolaan (kts. #6), ja niitä molempia saatetaan virheellisesti kutsua Brahmiksi. Kyseessä on kuitenkin eri kasvi, hieman erilaisine vaikutuksineen. Bacopa monnieraa saatetaan jopa kutsua vahvaksi Brahmiksi ja Gotu Kolaa miedoksi Brahmiksi. Molempien käyttö kuitenkin tähtää useimmiten samaan tarkoitukseen, vahvistamaan aivoja ja hermostoa.

Suomeksi Brahmi tarkoittaa ”jumalallista” ja sen avulla pyritäänkin saavuttamaan melko jumalallisia hyötyjä: korkeampi ymmärrys, tarkempi fokus ja keskittyminen sekä parempi muisti. Sitä käytetään hermosairauksien, henkisen uupumuksen sekä liiallisen stressin hoitoon. Sen sanotaan parantavan käyttäjän ongelmanratkaisu- ja kognitiivisia kykyjä! Gotu Kolan tapaan Brahmia hyödynnetään yleisesti myös paremman meditaation saavuttamisessa.

 

Tulsi

#3 – Tulsi (Ocimum tenuiflorum/sanctum)

Tulsi eli ”Pyhä basilika” on yksi Intian kunnioitetuimmista yrteistä. Sen avulla hoidetaan hengitystiesairauksia kuten vilustumisia sekä flunssia, ja sen on havaittu olevan erityisen tehokas kuumeen laskija. Tulsin sanotaan myös parantavan ruuansulatusta, varsinkin ylensyönnin jälkeen. Myös Tulsin on todettu laajentavan ja terävöittävän ymmärrystä sekä parantavan keskittymiskykyä. Tulsia voidaan ansaitusti verrata ginsengiin ja macaan sen adaptogeenisten ominaisuuksien ansiosta.

Viime aikoina Tulsi on saanut enemmän huomiota, kun sen on todettu olevan hyödyllinen muun muassa diabeteksen, verenpainesairauksien, astman ja vatsahaavojen hoidossa.

 

ashwagandha

#2 – Ashwagandha (Withania somnifera)

Ashwagandha on erityisen vahvistava yrtti miehille, mutta sopii erinomaisesti myös naisille. Tutkimukset ovat osoittaneet Ashwagandhalla olevan testosteronin omaisia vaikutuksia, voimistaen seksuaaliviettiä ja –kestävyyttä, mutta myös yleistä vireystilaa. Yrtillä on myös samankaltainen vaikutus naisiin, etenkin jos sitä käytetään yhdessä Shatavarin (kts. #7) kanssa.

Ashwagandha on erittäin rauhoittava ja tasapainottava yrtti – se sääntelee aineenvaihduntaa ja vakauttaa mieltä. Sen on todettu nostavan stressinsietokykyä ja erään tutkimuksen mukaan sen käyttö vähensi stressin aiheuttamaa aivovauriota jopa 80 prosentilla! Pitkäaikaisella Ashwagandhan käytöllä sanotaan olevan myös tasapainottava vaikutus unirytmiin. Ja suomeksi Ashwagandha tarkoittaa tietysti ”haisee kuin hevonen”, kasvin ominaistuoksun ansiosta.

 

ghee

 

#1 – Ghee

Top-kympin ykkönen on tietysti Ghee eli kirkastettu voi! Viime aikoina länsimaalainen lääketiedekin on avannut silmänsä voin hyville ominaisuuksille, eikä sitä enää ristiinnaulita ilman tarkempaa tarkastelua. Gheen on todettu olevan erityisen hyvä rasvahappojen lähde aivoillemme, parantaen muistiamme ja tehostaen ajatteluamme. Ghee on myös erinomainen kolesterolin lähde, joka on tärkeä osa mm. sukupuolihormonien muodostuksessa. Seksuaalivietin nostamisen lisäksi sen käyttö sanotaan parantavan sperman laatua ja lisäävän sen määrää. Gheen sisältämien CLA-rasvahappojen taasen on todettu auttavan merkittävästi rasvanpoltossa.

Gheetä käytetään laajasti ruuansulatuksen tehostajana, ja sen on todettu olevan tehokas tulehdustilojen laskija. Sitä myös pidetään erityisen hyvänä sekoitteena muille tulehdustiloja laskeville yrteille tehostaen niiden vaikutusta. Myös joogaajat ja urheilijat käyttävät gheetä ”voidellakseen” sidekudoksiaan ja parantaakseen venyvyyttään. Pääpiirteittään voilla on samat positiiviset vaikutukset gheen kanssa, mutta ghee on ruuansulatukselle yleisesti huomattavasti helpommin sulatettavissa ja hyödynnettävissä.

Suurin osa tekstissä mainituista hyödyistä perustuu tuhansia vuosia vanhaan ayurvediseen lääketieteeseen ja kokeneiden tohtorien systemaattiseen havainnointiin. Myöhemmin merkittävä osa hyödyistä on todettu myös länsimaalaisen lääketieteen keinoin. Suosittelemme kuitenkin, että konsultoit lääkärisi mielipidettä edellä mainittujen yrttien sopivuudesta sinulle ennen niiden käyttöä.

Artikkelin kirjoittaja: Taneli Rantala
Lifted.fi hyvinvointi- ja huippusuorituskykyvalmentaja. Kokenut ja innostava hyvinvoinnin asiantuntija jakaa osaamistaan etenkin ravinnosta, luonnollisesta liikkumisesta ja ajattelusta sekä valmentaa ihmisiä saavuttamaan koko potentiaalinsa! Voit seurata Tanelia Instagrammissa: @liftedfi, @tjrantala

Taneli

Jaa tämä artikkeli

Viileyttä ruuansulatukselle ayurvedisin keinoin

Lämmin kesä on luonnollista pittan kertymisen aikaa. Vaikka juuri päättynyt kesä on ollut viileä ja sateinen, kuitenkin vuoden lämpimimpänä aikana se on ayurvedan mukaan pitta-vuodenaika. Kesän lämpö vaikuttaa pitta doshaa lisäävästi. Useimmille tästä ei välttämättä koidu ongelmia tai näkyviä oireita, mutta mikäli ruokavalio on ollut vuodenaikaan nähden epäsuotuisa: liian rasvainen, ylen määrin happamia ruoka-aineita sisältävä, sekä mahdollisesti voimakkaan tulisilla mausteilla ryyditetty, tai runsaasti punaista lisää sisältävä, saa se pitta-doshan ärsyyntymään ja vie myös ruuansulatuksen helposti epätasapainoon.

Liikaa tulta sisältävien ruokien syöminen aiheuttaa nopeasti sen, että ruuansulatusnesteitä, kuten sappinestettä ja suolahappoa erittyy yli tarpeen, mikä voi osaltaan tuottaa erilaisia oireita. Nämä ilmenevät monesti vatsan poltteluna, sekä närästyksenä – ja refluxina: vaivana jossa vatsahappoja pääsee virtaamaan takaisin ruokatorveen. Pitkittyneenä tämä voi aiheuttaa myös mahalaukunportin sulkijalihaksen toiminnan heikentymistä.

Ayurvedan vuodenaikoja ja näihin liittyviä elämänohjeita käsittelevä luku, ritucarya, ohjeistaa mukauttamaan ruokavalion aina yhteensopivaksi kulloinkin meneillään olevan vuodenajan olosuhteiden kanssa. Syksyn ja talven kylmässä viimassa keho tarvitsee raskaampaa, rasvaisempaa ja enemmän lämpöä tuottavaa ruokaa, kun taas kesän lämmössä ulkoisen ympäristön lämpö riittää pitämään kehon lämpimänä ja lämpöä tuottavia ruokia ei tarvita.

Runsas lämpöä tuottavien ja kuumuutta lisäävien ruokien syöminen kesällä lisää tulta ja kuumuutta kehossa. Jos kesän ruokavalioon kuuluu pääasiassa uppopaistetut ruuat, punainen liha, sipulit, paprikat ja tomaatti, ja niiden kanssa käytetään vielä mausteena sinappia ja ketsuppia, sekä lautaselle otetaan myös etikkasäilykkeitä, on tällä pittaa nostava vaikutus. Jos lisäkkeeksi otetaan vielä rasvaista kreikkalaista tai turkkilaista jogurttia, napostellaan runsaasti pähkinöitä ja suklaata – ja käytetään vielä alkoholijuomia, ovat vatsan polttelu ja närästysoireet etenkin loppukesällä suorastaan todennäköisiä.

Ayurveda ohjeistaa syömään kesällä määrällisesti talvea vähemmän, ja myös laadultaan kevyempää ruokaa kuin talvella. Kesällä on hyvä syödä enemmän vihreitä kasviksia, keittoja, salaatteja ja hedelmiä. Rasvaiset, raskaat, kermaiset ja juustoiset ruuat on parempi jättää odottamaan syksyä ja talvea. Raskasta liharuokaa ja runsasta ruokaöljyjen ja mausteiden käyttöä on kesällä myös syytä välttää.

Mikäli ruuansulatus käy liian kuumana, mahaa tai ruokatorvea korventaa, suuhun virtaa hapanta nestettä, tuntuu palan tunnetta kurkusssa, tai närästää, ovat nämä kaikki merkkejä kohonneesta pitta doshasta. Näihin liiallisesta pittasta johtuviin vaivoihin löytyy ayurvedasta ruokavaliomuutosten ohella helppo ja kätevä, mutta tehokas rohto rohto: Avipattikar.

Digest Cool – Avipattikar on useasta yrtistä koostuva perinteinen, vuosituhansien aikana turvalliseksi ja toimivaksi havaittu ayurvedinen yrttien ja mausteiden yhdistelmä. Tämä muinaisen, laajalti mainetta niittäneen lääkäri-pyhimys Agastyan kehittämä monipuolinen yrttikombinaatio on suunniteltu tasapainoseksi siten, että sen sisältämät ainekset sekä vahvistavat ruuansulatusta että edistävät ruoka-aineiden imeytymistä. Lisäksi avipattikar vahvistaaa suoliston peristaltiikkaa ja edistää samalla kuonanpoistoa (detox). Monipuolisen koostumuksensa ansiosta se tasapainottaa vatsaan muodostuvia happoja ja suuntaa happojen ja sulatetun ravintomassan virtausta kohti suolistoa, ehkäisten tehokkaasti takaisinvirtauksesta johtuvaa närästystä ja liiallista röyhtäilyä. Viilentävän vaikutuksensa ansiosta Avipattikar on myös omiaan viilentämään vatsassa esiintyvää poltetta.

reflux

Tämän reseptin tärkeimpänä vaikuttavana ainesosana on trivritta-nimisen yrtin, eli intian elämänlangan juurimukula, jonka erityisvaikutuksena on edistää ruuansulatuskanavassa alaspäin suuntautuvaa virtausta ja onkin siten osana tätä kokonaisuutta tehokas apu refluxiin ja närästykseen. Yhdessä muiden Avipattikarin sisältämien yrttien kanssa trivritta vaikuttaa tasapainottavasti myös vatsahappojen eritykseen.

Avipattikar on Intian käytetyin luonnonyrttivalmiste erilaisiin vatsan liikahappoisuudesta johtuviin ongelmiin. Ayurvedassa Avipattikar -yhdistelmää suositellaan erityisesti närästykseen, gastriittiin, mahan ärsytykseen ja poltteluun, liialliseen röyhtäilyyn, happoisuusvaivoihin ja ruuansulatusnesteen takaisinvirtaukseen, eli refluxiin. Sitä voidaan käyttää erinomaisesti myös ruuansulatuksen vahvistamiseen, ehkäisemään vatsan turvotusta, sekä ehkäisemään ummetusta ja samalla edistämään suolen normaalia toimintaa.

Flow Ayurvedan Digest Cool – Avipattikar on valmistettu puhtaimmasta ja korkealaatuisimmista ayurvedisistä luonnonyrteistä, jotka on tarkoin valikoitu ja huolella puhdistettu ja jauhettu. Lopuksi yrttimassa on pyöritelty käsityönä käteviksi annoskuuliksi.

Digest-Cool---Avipattikar

Lisätietoja Digest Cool – Avipattikar tuotteesta tästä linkistä.

Tuotteen lisätiedot

Pakkauskoko

120 tabl

Käyttöohje

2 tabl 2 x päivässä lämpimän veden kassa, lounaan ja päivällisen jälkeen.

Huomautukset

Ei raportoituja allergisoivia vaikutuksia

Ei suositella raskaana oleville

Ei suositella alle 12-vuotiaille lapsille

Jaa tämä artikkeli

Kapha-tyypin terveysvinkit

Kaphan terveysvinkit – kevennä ja pysy liikkeessä

Ayurvedisen ajattelun mukaan vesi- ja maaelementeistä koostuva kapha-dosha hallitsee kehossa muun muassa limanerityksestä, kehon voitelua sekä ravinteiden varastointia. Kapha toimii samalla kehon rakenteen muodostavana ja sitä koossa pitävänä voimana. Kapha-doshan epätasapaino ilmenee mm. tukkoisuutena, hengitystieallergioina, ylipainona ja masennuksena. Näiden oireiden pitämiseksi loitolla ayurveda suosittelee kapha-tyyppiä omaksumaan aktiivisen elämäntavan sekä kevyen ruokavalion.

Kaphalle sopii urheilu

Koska uneliasuus ja saamattomuus ovat kaphalle ominaise piirteitä, jotka helposti myös johtavat kyseisen doshan epätasapainoon, on kapha-tyypille päivittäinen reipas liikunta lähes välttämätöntä. Lenkkeily, joukkuelajit ja dynaamiset joogamuodot kuten astanga soveltuvat kapha-tyypin ihmiselle mainiosti. Kapha-tyypin virkeänä pitämiseen auttavat myös uudet kokemukset ja ulkoiset virikkeet.

Vaikka se ei olekaan kapha doshalle ominaista, kannattaa kapha-ihmisten olla vastaanottavaisia muutoksille ja päästää irti edistystä hidastavista asioista. Heille suositellaan siis tarkoituksellisia elämänmuutoksia. Kaphalle päivittäinen meditaatio on suositeltavaa. Usein dynaamisemmat ja aktiivisemmat meditaation muodot ovat kaphalle parhaiten sopivia.

Kaphaa tasapainottava ruokavalio

Ruokavalion osalta kapha-tyypin kannattaa suosia kevyitä ruokia. Kaphaa tasapainottavat tulinen, karvas ja kutistava maku. Tulisia makuja ovat esimerkiksi mustapippuri, chili, inkivääri ja piparjuuri. Tulista makua löyty myös miedommassa muodossa monissa muissa mausteissa, kuten neilikassa, kanelissa ja oreganossa. Karvasta makua lautaselle saa vihreistä kasviksista, kuten vihreistä pavuista ja tummista lehtivihanneksista kuten lehtikaalista tai rucolasta. Maultaan kutistavia ovat pavut, herneet, linssit, tofu. Pyri nauttimaan joka aterialla kaikkia kuutta makua eli makeaa, suolaista, hapanta, tulista, karvasta sekä kutistavaa.

kapha valio

Tarvittaessa, ja lähes aina kaphan tapauksessa, suositellaan lisäämään ruokavalioon enemmän lehtivihreää. Lämmin, kevyt ruoka sopii mainiosti. Ruoka voi olla kuivaa ja irtonaista, eikä siihen tule lisätä  sokeria eikä liiaksi rasvaa. Varsinkin makeita leivoksia ja uppopaistettuja ruokia on paras välttää.

Liiallinen suolan käyttö aiheutta kapha-kehotyypille nesteen keräytymistä ja turvotusta. Aterioiden tulisi olla kevyitä, etenkin aamiaisen ja illallisen. Ayurvedan mukaan kapha-tyypit voivat hyvin jättää aamiaisen kokonaan pois tai korvata sen vaikka hunajalla makeutetulla inkivääriteellä. Jos aamiaisen nauttii, voi se koostua esimerkiksi riisikakusta tai hapankorpusta ja tummasta, soijamaitoon tehdystä kaakaojuomasta.  Murot yhdessä kylmän maidon kanssa eivät sovi kaphalle. Liha ja useimmat eläinkunnan tuotteet ovat raskaita ja nostavat kaphaa. Näin ollen makkaroita, pekonia ja kananmunia on syytäv välttää. Helposti viluun ja palelemiseen taipuvaisen kaphan on myös hyvä välttää kylmiä juomia ja ruokia.

Parasta ruuan paahtaminen!

Kaphan taipuvaisuutta ylensyömiseen ja sen myötä ylipainoon ja laiskuuteen voi välttää pysymällä aktiivisena sekä aterioiden annoskokoja pienentämällä. Kapha-kehotyypin omaavien ihmisten kannattanee siis välttää saattamasta itseään kiusaukseen notkuvien buffetpöytien äärelle – etenkin myöhään illalla. Illan viimeinen ruokailu voi mielellään olla jo ennen kello kuutta, tai pian sen jälkeen, jotta kaphan verkkainen ruuansulatus ehtii sulattaa ruuan ennen nukkumaan käyntiä.

Lämmin ruoka on suositeltavaa kapha-kehotyypin ihmisille. Huomioi myös, että myös ruoan kypsennystavalla on vaikutuksensa doshiin; kapha-tyypeille sopivat parhaiten kuivat kokkaustavat, kuten uunissa tai  kuivalla pannulla paahtaminen. Tulinen ja mausteinen ruoka on eduksi tasapainottamaan kaphaa. Etenkin talvella lämmittävät mausteet, kuten kurkuma, inkivääri, pippurit ja chili ovat erityisen suositeltavia.

Kaphan terveysvinkit:

 • Aktiviteetit, liikunta, ja liikkeelle lähtö heti aamusta ovat suositeltavia.
 • Vältä ylensyömistä, rasvaa, sokeria ja suolaa sekä maitotuotteita ja banaania.
 • Suosi raikkaita ja kevyitä ruokia, kasviksia monipuolisesti ja hedelmiä, sekä erityisesti tummia lehtivihanneksia.
 • Päivän pääateria nautittava keskipäivällä, jolloin agni on voimakkaimmillaan.
 • Illalla kevyt, kuiva ateria.
Jaa tämä artikkeli

Pitta-tyypin terveysvinkit

Pittan terveysvinkit – pidä itsesi viileänä

Pittalle on tyypillistä ylikuumeneminen, joten pittan pysymiseen tasapainossa keskeisintä on pysyminen viileänä – sekä mielen että kehon tasolla. Stimulantit kuten alkoholi, tupakka, kahvi sekä liika ruumiillinen tai henkinen rasitus, kuumuus ja liika työskentely heilauttavat pittan helposti epätasapainoon. Epätaspainossa oleva pitta dosha näkyy psyykessä hyökkääväisyytenä, ärtyisyytenä, vihaisuutena, suvaitsemattomuutena sekä kateutena. Ruumiin tasolla pitta-epätasapaino ilmenee esimerkiksi punotuksena, iho-ongelmina, närästyksenä ja unettomuutena.

Kohtuus kaikessa

Pitta-tyyppin ihmisten tulisikin pyrkiä mahdollisimman puhtaaseen ja kohtuulliseen elämäntapaan välttääkseen näitä itselle ja kanssaihmisille epämiellyttäviä oireita. Ruoan suhteen pitta-tyyppien kannattaa suosia makeita, karvaita ja kutistavia makuja. Esimerkiksi maultaan ensisijaisesti makeat, hitaasti imeytyvät hiilihydratit, kuten bataatti, porkkana ja täysjyväviljat, sekä maito ja makeat hedelmät, kuten omena, päärynä ja mango, auttavat pittaa tasapainottumaan.

Karvaita makuja sisältävät erityisesti vihreät kasvikset, kuten selleri, tummanvihreä salaatti, endiivi, lehtikaali ja parsakaali. Kutistavaa makua löytyy lähinnä palkokasveista, kuten esimerkiksi vihreistä pavuista, linsseistä ja muista pavuista. Pittan pysymiseen viileänä auttaa myös pyrkimys hyveelliseen käytökseen. Erityisesti rehellisyyden vaaliminen, ystävällisyys, anteliaisuus, itsehillintä sekä riitaantumisen välttäminen ovat hyödyksi.

Pittaa tasapainottava ruokavalio

Kehossa pitta dosha on vastuussa muun muassa ruonsulatuksesta, aineenvaihdunnasta sekä biologisista muutoksista. Pittan tasapainon ylläpitämiseen on avuksi ruoansulatuksen tulta eli agnia tukevat, mutta samalla viilentävät ruuat, jotka eivät kuitenkaan ärsytä tai stimuloi sitä liiaksi. Sopivia ruokia ovat lämpimät ja viileät ruoat. Liian kuumana tarjoiltu ruoka ei ole hyväksi pitta doshalle. Karvaat, kutistavat ja makeat maut auttavat pysymään viileänä, kuten myös rasvan maltillinen käyttö. Rasvoista ghee on parasta pittalle, koska se on vaikutuksiltaan pittaa tasapainottavaa ja viilentävää. Ruokaöljyt, etenkin runsaammin käytettynä sen sijaan nostavat pittaa.

Pitta -kehotyypeillä on voimakas ruoansulatus, joten he voivat syödä suuremmitta ongelmitta lähes mitä vain. Ongelmia aiheuttavat lähinnä liian hapan, tulinen tai suolainen ruoka, punainen liha, sekä pittalle tyypillinen ylensyöminen. Varsinkin kesällä pittan kannattaa suosia salaatteja, smoothieita ja muita viileitä, kevyitä ja raikkaita ruokia.

Ruoka-aineet, joita kannattaa vähentää, ovat suola, öljy ja tuliset mausteet, suolainen ja raskas ruoka , uppopaistetut ruuat, sekä hapanmaitotuotteet kuten jogurtti ja kypsytetyt juustot. Etikka on hyvä korvata sitruunamehulla salaatinkastikkeissa. Kahvi sysää hetkessä pittan koholle, joten se olisi hyvä korvata viilentävällä yrttiteellä.

Aamu alkaa muroilla

Pitta-kehotyypiin omaavan ihmisen aamu lähtee käyntiin raikkaalla smoothiella ja omenaisella teellä.  Viljatuotteet kuten puurot ja myslit sopivat myös hyvin. Stressaantuneena pitta saattaa olla myös taipuvainen ylensyöntiin. Tätä tulisi pyrkiä väilttämään, koska se aiheuttaa  helposti ruuansulatusongelmia, närästystä ja muita liikaan happamuuteen liittyviä ongelmia sekä ylipainoa. Eri maiden keittiöistä meksikolaisen ja thaimaalaisen tuliset ruoat ovat usein pittalle liian tulisia, ja niinpä japanilaisen ja kiinalaisen keittiön maut ovat tyypillisesti sopivampia. Intialaisesta keittiöstä löytyy sopivia vaihtoehtoja kaikille kehotyypeille. Mausteista korianteri, fenkoli, kurkuma ja kardemumma sopivat pitta doshan tasapainottamiseen. Mikäli pitta on koholla, ensiavuksi voi ottaa lasillisen kiehautettua maitoa, johon on lisätty sekaan muutama lusikallinen gheetä eli kirkastettua voita.

Yhteenveto pittan terveysvinkeistä:

Vältä raskaita öljyisiä, suolaisia, tulisia tai happamia ruokia.

Suosi vihreitä kasviksia, juureksia, palkokasveja ja gheetä.

Vältä tulikuumia ruokia ja  juomia, etenkin kahvia.

Pyri hyveelliseen käytökseen, vältä konflikteja.  Stay cool 😉

Jaa tämä artikkeli

Vata-tyypin terveysvinkit

Vatan terveysvinkit – rauhaa ja lämmintä soppaa

Nyt kun olet saanut jotakuinkin selville oman doshasi edellisten blogikirjoitusten perusteella – ehkä olet jopa käynyt Ayurveda-terveyskonsultin luona vastaanotolla –  voit alkaa huomioimaan päivittäisessä elämässäsi juuri sinun keho-mielikoostumuksellesi sopivan rutiinin ja ruokavalion. Ensimmäisenä vuorossa vinkkejä joilla voit parantaa elämänlaatuasi huomattavasti jos täytät vata kehotyypin tunnusmerkit.

Vatalle erityisen tärkeää on säännöllinen elämäntapa ja rutiinit. Myös riittävä lepo ja varhainen nukkumaanmeno on erityisen hyödyllistä usein yliaktiivisille vata tyypeille. Sopivat päivittäiset rutiinit vatalle sisältävät säännöllistä kevyttä ja rauhallista, mielellään ei-kilpailuhenkistä liikuntaa (esimerkiksi uinti, t’ai chi, jooga ja kävely) sekä ruokailu päivittäin samaan aikaan. Ateriaa koostaessasi on hyvä huomioida, että vataa tasapainottavat maut ovat makea, hapan ja suolainen.

27540184_l

Meditaatio ja keskittymisharjoitukset ovat myös erittäin hyödyllisiä rauhoittamaan jatkuvasti liikkeessä olevaa vataa. Ayurvedan mukaan myös seura kannataa valita tarkasti,  sillä vata-tyypille sopii parhaiten rauhallinen ja elämälle merkitystä antava seura, joka auttaa vataa liike-energiaa maadoittumaan ja kanavoitumaan hyödyllisesti.

Vataa tasapainottava ruokavalio

Varsinkin kylmässä tuulisessa säässä vata tyypit – ja me muutkin, meissä kaikissahan on mukana hiukan jokaista doshaa – alkavat helposti oireilemaan; tunnusmerkkejä vata epätasapainosta ovat hermostuneisuus, kuiva iho, kolotukset ja kivut,  ilmavaivat, päänsärky, kurkkukipu jne.

Sopivia ruokia tasapainottamaan vataa ovat lämpimät ja hiukan öljyiset ruoat joissa on keskiraskas koostumus; esimerkiksi kuumat keitot, pataruoat, lämmin maito, kerma, voi, lämpimät viljat kuten puurot ja tuore leipä. Vatan ollessa epätasapainossa tulisi välttää kylmiä ja kuivia ruokia kuten näkkileipä, korput, keksit, murot, mysli, salaatit, sekä raa’at  kasvikset.

36904056_l

Aamupala on hyvin tärkeä vata tyypeille, jolle sopii mainiosti vaikkapa  kaurapuuro voisilmällä. Iltapäivällä vataa tasapainottaa  pieni välipala, esimerkiksi pähkinät ja kuuma lämmittävä yrttitee. Huomaathan, että vata tyyppien olisi hyvä välttää kofeiinia, koska se lisää vatalle tyypillistä hermostuneisuutta. Maailman keittiöistä vähän raskaammat meksikolaiset ja intialaiset ruoat sopivat hienosti tasapainottamaan vataa. Hedelmistä tuhdimmat ja makeat (esim. banaani, avokaadot, kookos, persikka, papaija, ananas, viikuna jne.) ovat parhaita vatalle. Hedelmät tulee syödä kypsänä, ja raakoja hedelmiä ja vihanneksia on syytä välttää, koska ne ovat usein maultaan liian happamia ja liian kutistavia, vieden vataa epätasapainoon. Pähkinät ja pähkinävoit  puolestaan sopivat oikein hyvin, myös suolattuna. Mausteista vataa tasapainottaa makeat ja lämmittävät mausteet kuten kaneli, kardemumma, kumina, inkivääri ja neilikka, sekä yrttimausteista parhaita ovat tilli ja basilika.

Yhteenveto vatan terveysvinkeistä:

Suosi lämpimiä, pehmeitä ja hiukan öljyisiä ruokia, jotka sisältävät erityisesti makeita,  suolaisia ja happamia makuja.

Vältä kylmiä, kuivaia ja karkeita ruokia, ja vältä liikaa tulista, karvasta ja kutistavaa makua ruokia.

Pyri säännölliseen päivärytmiin – sovi itsesi kanssa etenkin ruoka-ajat ja nukkumaanmenoaika, ja pidä niistä kiinni.

 

Jaa tämä artikkeli
« Older posts

© 2017 Flow Ayurveda

Theme by Anders NorenUp ↑